بعد از دو بازی ضعیفی که تیم آرژانتین در جام جهانی از خود نشان داد، رابطه سرمربی با بازیکنان تیم تقریبا خراب شده است. خبرها حاکی از آن است که در دیدارهایآینده این تیم بزرگ، خورخه سامپائولی فقط میتواند روی نیمکت بنشیند و هیچ نقشی در تاکتیک و نقشه های تیم ندارد. در اصل تیم آرژانتین را مسی و ماسکرانو هدایت میکنند. در بازی با نیجریه همین اتفاق خواهد افتاد.