سرمربی ایران از آن دسته مربیانی است که در جنگ روانی مهارت خاصی دارد که در بازی با مراکش در مسابقات جام جهانی با دستیار اول رنار سرمربی مراکش جنگ لفظی داشت.

سرمربی مراکش سعی در آرام کردن دو طرف داشت که تا حدودی هم موفق شد. بعد از آرام شدن، رنار با کیروش دست میدهد که موضوع را ظاهرا خاتمه اعلام کنند. این درگیری در دقیقه ۶۵ و به دور دوربین خبرنگاران بوده است.