به گزارش خبرگزاری گروه اصناف بازار تیم داوری ایران که شامل فغانی، سخندان و منصوری است. اولین گزارش داوران ایرانی در بازی آلمان و مکزیک رقم خورد که با واکنش های مثبتی مواجه شدند.

نکته قابل توجه این است که سرعت فغانی از کیمیچ مدافع راست آلمان بیشتر بود. سرعت فغانی در این صحنه تقریبا ۲۱ کیلومتر بر ساعت و سرعت کیمیچ تقریبا ۱۷ کیلومتر بر ساعت بود که نشان دهنده آمادگی کامل داوران ایرانی میباشد.