از داوطلبانی که قبلا عضو شورای اسلامی بوده و در انتخابات اتاق اصناف به عنوان داوطلب شرکت کرده و منتخب هیات رئیسه شده اند باید قبل از تعیین سمت و صدور اعتبار نامه پذیرش در اتاق اصناف، از سمت قبلی خود در شورای اسلامی استعفاء داده و مدارک را از شورای اسلامی به هیات اجرایی ارایه نمایند. در غیر اینصورت اسامی آنها از فهرست حذف شده و نفر بعدی با رای اکثریت (با رعایت ترکیب ماده ۳۳ق.ن.ص) جایگزین میگردد