از خوب بودن این کسب و کار این است که میتوان با کوچکترین مکان هم کار را آغاز کرد.

کلا در کشور ۲ نوع قارچ وجود دارد. صدفی که همان سنتی و دکمه ای که همان صنعتی است. در این ۲ سال اخیر دیگر از قارچ صدفی استفاده نمیکنند و تولید کنندگان رو به قارچ دکمه ای آورده اند. این کسب و کار در این ۱۷ سال اخیر رشد چشمگیری در کشور داشته که در مجموع بیش از ۱۶۰۰ واحد پرورش قارچ وجود دارد که با این حساب اشباع شدن این کسب و کار محسوب میشود.