• 12 پست ها
  • 11 تصاویر
  • 0 ویدئو
  • نقاشی در دوسلدورف
  • زندگی می کند در دوسلدورف
  • از جانب تهران
  • تحصیلات نقاشی در دانشگاه ازاد واحد قزوین
    کلاس از لیسانس
  • زن
  • به دنبال 0 دوستان
به روز رسانی های اخیر
استوری بیشتر