بانک مرکزی ۱۶.۶ همت در عملیات ریپو تزریق کرده است اما با کاهش اعتباری که با بانک های می دهد، میزان خالص ترزیق پول را کاهش داده است. 

بانک مرکزی مجبور شده است از سیاست انقباضی خودش چرخش داشته باشد و با تزریق پول به سیستم بانکی، مشکلات بانک ها، دولت و تامین مالی کنندگان را برطرف کند. این تزریق اولین تزریق سنگین زمستان است و پیش بینی می شود تا انتهای زمستان چند تزریق سنگین به این شکل داشته باشیم.

به این ترتیب با چرخشی که در سیاست های پولی از آذرماه مشاهده می شد و در دی ماه در حال تکمیل است، می توان انتظار داشت بازارهای سرمایه گذاری از جمله بورس، بازار طلا و ارز و غیره در سه ماه پایانی با رونق همراه باشند و سرمایه گذاران این بازارها بازده قابل قبولی کسب کنند.